Home » زبان‌شناسی و آسیب‌شناسی زبان by رضا نیلی‌پور
زبان‌شناسی و آسیب‌شناسی زبان رضا نیلی‌پور

زبان‌شناسی و آسیب‌شناسی زبان

رضا نیلی‌پور

Published
ISBN :
Paperback
196 pages
Enter the sum

 About the Book 

کتاب حاضر، حاوی نه مقاله و یادداشت با موضوع آسیبشناسی زبان است که به جز مقالة «نگاهی به مطالعات عصبشناسی زبان» که برای نخستین بار در این کتاب به چاپ میرسد، بقیه از سالهای 1363 تاکنون یا در کنفرانسهای داخلی ارائه شده و یا در مجلهها و مجموعه مقالاتMoreکتاب حاضر، حاوی نه مقاله و یادداشت با موضوع آسیب‌شناسی زبان است که به جز مقالة «نگاهی به مطالعات عصب‌شناسی زبان» که برای نخستین بار در این کتاب به چاپ می‌رسد، بقیه از سال‌های 1363 تاکنون یا در کنفرانس‌های داخلی ارائه شده و یا در مجله‌ها و مجموعه مقالات تخصصی داخلی منتشر شده است. موضوعی که این مقاله‌ها را به یک‌دیگر پیوند می‌دهد، بحث آسیب‌شناسی زبان و یا ارتباط زبان با مغز است. لازم به ذکر است در بازنگری مقاله‌ها برای تجدید چاپ در این کتاب، پاره‌ای اصلاحات در هر یک انجام شده و در یک مورد از آنها، مقالة «شاخص‌ها و روش‌های ارزیابی کیفیت گفتار» بخش جدیدی دربارة شیوة ارزیابی زبان پریشی فارسی و نمونه آزمون زبان پریشی فارسی افزوده شده است.